Wywóz i wwóz waluty

Od dnia 15 czerwca 2007 r. Weszło w życie Rozporządzenie WE nr 1889/2005 wprowadzające obowiązek zgłoszenia przez osoby wjeżdżające lub wyjeżdżające na/z terytorium Unii Europejskiej posiadanych przy sobie środków pieniężnych w kwocie równej 10.000 EUR lub wyższej.

Obowiązkiem podróżnych jest zgłaszanie na granicy posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej 10.000 EUR lub wyższej, ale także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach np.: akcje, obligacje, czeki podróżne itp.

Przepisy nakładają obowiązek zgłoszenia w przypadku przywozu lub wywozu środków płatniczych przez granicę zewnętrzną UE. W niektórych państwach członkowskich (w tym w Polsce) obowiązek wypełnienia i złożenia zgłoszenia dewizowego dotyczy także pasażerów tranzytowych oraz wszystkich, którzy przekraczają granicę państwową RP również w ruchu wewnątrzunijnym!

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?

Każda osoba wjeżdżająca na teren UE lub z niego wyjeżdżająca, oraz osoby przekraczające granice wewnątrzunijne, które w chwili przekraczania granicy posiadają przy sobie: kwotę 10.000 EUR lub wyższą, a także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach (akcje, obligacje, czeki podróżne i inne)

Gdzie należy złożyć deklarację?

Wypełnioną deklarację należy złożyć w granicznym urzędzie celnym lub punkcie kontroli granicznej Straży Granicznej, przez które podróżny wjeżdża lub wyjeżdża.

Dlaczego należy złożyć deklarację?

Uprawnione organy wszystkich państw UE, na podstawie nowych przepisów, mogą zatrzymywać nie zgłoszone środki pieniężne oraz podejmować działania przeciw osobom, które nie zgłoszą gotówki w kwocie 10.000 EURO lub wyższej (wysokość i charakter nakładanych sankcji zależą od poszczególnych państw członkowskich UE – mogą to być grzywny w różnej wysokości, ale – w określonych przypadkach – także sankcje pozbawienia wolności).

Podróżni przekraczający granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej są zobowiązani każdorazowo do dokonywania takiego zgłoszenia na terytorium wszystkich państw UE.

Dodaj komentarz