Dokumenty w podróży

W trakcie podróży samolotem zawsze pasażer zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości, który pozwoli odpowiednim służbom lotniskowym na identyfikację osoby.

Podstawowymi dokumentami są:

  • dowód osobisty: „jest dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza oraz uprawniającym do podróżowania w ramach obszaru Schengen, a także do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.” zgodnie z zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.).
  • paszport: Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza oraz uprawniającym do podróżowania w ramach i poza obszarem Schengen, zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143 poz. 1027).
  • wiza: przy przekraczaniu granic niektórych państw obywatel RP zobowiązany jest do posiadania wizy. Informację na temat państw wymagających od obywateli RP wiz wjazdowych można znaleźć na stronach Ambasady danego państwa oraz stronach Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Kontrola dokumentów

Osoby pełnoletnie: posługują się paszportem lub dowodem osobistym.

Osoby niepełnoletnie podróżujące w ruchu krajowym: osoby te, podróżujące drogą lotniczą wewnątrz kraju muszą posiadać przy sobie dokument mogący potwierdzić ich tożsamość np. paszport, legitymacja szkolna. Jest to konieczne np. w celu potwierdzenia rezerwacji na lot oraz w momencie wejścia na pokład.

Osoby niepełnoletni podróżujące w ruchu międzynarodowym: oosoby te, podróżując w ruchu międzynarodowym powinny posiadać dowód osobisty lub paszport.

Świadectwa szczepień: w przypadku podróży do niektórych państw konieczne jest posiadanie zaświadczeń lekarskich potwierdzających wykonane wymagane szczepienia.

Dodaj komentarz